آخرین اخبار - موسسه توسعه گوهرشناسی ایران - موسسه توسعه گوهرشناسی ایران http://gdii.ir Thu, 22 Oct 2020 23:00:15 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه یاقوت قرمز http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/337-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2 http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/337-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2 برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه یاقوت قرمز

کارگاه تخصصی یک روزه یاقوت قرمز برای اولین بار در موسسه توسعه گوهر شناسی ایران.
در تاریخ 99/03/29 برگزار شد. در این کارگاه به صورت تخصصی، انواع یاقوت های قرمز از لحاظ تفکیک معادن، گوناگونی رنگ های یاقوت، ناخالصی های مخصوص هر معدن وروش های بهسازی آن مورد بررسی قرار گرفت.

 

{gallery}workshop ruby 99{/gallery}

 

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0000
عدم پذیرش و آنالیز شهاب سنگ http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/336-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/336-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF عدم پذیرش و آنالیز شهاب سنگ

 به اطلاع مراجعین محترم می رساند در آزمایشگاه موسسه توسعه گوهرشناسی ایران، نمونه های شهاب سنگ و اجرام آسمانی مورد آنالیز قرار نمیگیرد.

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Wed, 13 May 2020 00:00:00 +0000
پذیرش و آنالیز سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در ایام کرونا (بهار 99) http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/335-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-99 http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/335-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-99 پذیرش و آنالیز سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در ایام کرونا (بهار 99)

ارائه خدمات آزمایشگاهی و شناسایی سنگ های گوهری و نیمه گوهری در ایام کرونا - شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 15 - تلفن 29905602

ولنجک - دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده علوم زمین - مرکز گوهرشناسی 


]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Fri, 08 May 2020 00:00:00 +0000
موسسه توسعه گوهرشناسی ایران در لیست شرکت های دانش بنیان http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/334-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/334-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 موسسه توسعه گوهرشناسی ایران در لیست شرکت های دانش بنیان

با تایید کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، موسسه توسعه گوهرشناسی ایران در تاریخ 19 بهمن 98 در لیست شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Fri, 08 May 2020 00:00:00 +0000
موسسه توسعه گوهرشناسی ایران از تاریخ 98/05/21 الی 98/05/31 تعطیل می باشد. http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/330-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-21-%D8%A7%D9%84%DB%8C-31-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/330-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-21-%D8%A7%D9%84%DB%8C-31-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF موسسه توسعه گوهرشناسی ایران از تاریخ 98/05/21 الی 98/05/31 تعطیل می باشد.

 

به علت تعطیلات تابستانی دانشگاه شهید بهشتی، موسسه توسعه گوهرشناسی ایران از تاریخ 21 الی 31 مرداد تعطیل می باشد.

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Sat, 10 Aug 2019 00:00:00 +0000
آغاز ثبت نام دوره طراحی جواهر با رایانه (Matrix) - مدرس خانم گودرزیان -98/05/01 http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/328-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-matrix-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86 http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/328-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-matrix-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86 آغاز ثبت نام دوره طراحی جواهر با رایانه (Matrix) - مدرس خانم گودرزیان -98/05/01

 

جهت ثبت نام روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 15 با دفتر موسسه تماس بگیرید.

روزهای برگزاری کلاس: پنجشنبه ها - ساعت 10 الی 13

تلفن تماس: 
22431766
29905602

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0000
فروش دستگاه تست UV مخصوص گوهرشناسى http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/327-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-uv-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%89 http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/327-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-uv-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%89 فروش دستگاه تست UV مخصوص گوهرشناسى

 

جهت اطلاعات بيشتر خواهشمند است روزهاى شنبه تا چهارشنبه ساعت ٩ الی ١٥ با دفتر موسسه تماس حاصل فرماييد.

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Tue, 02 Jul 2019 00:00:00 +0000
طراحی لباس و زیورآلات با محوریت سوره مبارکه کوثر http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/326-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1 http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/326-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1 طراحی لباس و زیورآلات با محوریت سوره مبارکه کوثر

 

 

آدرس:تهران تهران، بزرگراه کردستان ، بعد از خیابان ملاصدرا، نبش زاینده رود شرقی ، مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

 
قابل توجه شرکت کنندگان عزیز، پذیرش و ثبت نام بصورت گروهی و تیم های 2 نفر به بالا صورت می پذیرد.

این رویداد به مدت چهار روز، از روز شنبه 97/12/4 لغایت سه شنبه 97/12/7 برگزار می شود.

 
]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Sun, 17 Feb 2019 00:00:00 +0000
بازدید یانی ملاس از موسسه و برگزاری نشست تخصصی معدن تا مارکت http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/319-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/319-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA بازدید یانی ملاس از موسسه و برگزاری نشست تخصصی معدن تا مارکت

یانی ملاس مکتشف سرشناس معادن گوهری، از موسسه توسعه گوهرشناسی بازدید کرد

وی پس از برگزاری جلسه به عنوان مشاور با موسسه همکاری خواهد در راستای این همکاری نشست تخصصی با عنوان "معدن تا مارکت " برگزار شد.

{gallery}yianny melas{/gallery}

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0000
نمونه ی برگه ی شناسایی جعلی http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/318-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C http://gdii.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/gdii-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/irinn-2/item/318-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C نمونه ی برگه ی شناسایی جعلی

خواهشمند است جهت تایید برگه شناسایی و یا شناسنامه صادر شده از موسسه توسعه گوهرشناسی ایران، با دفتر موسسه از طریق تلفن، ایمیل و یا به صورت حضوری (با تعیین وقت قبلی) هماهنگ فرمایید.

 

توجه: برگه داراى تاريخ و كد نمونه مي باشد.

تماس با موسسه

]]>
admin@gdii.ir (Omid Mahdavi) آخرین اخبار Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 +0000