خانم نسیم موسوی پاک(مدیریت آموزشی موسسه)

 

  • مدرک کارشناسی مترجمی زبان فرانسهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • مدرک دوره شناسایی و درجه بندی الماس دانشگاه شهید بهشتی
  • مدرک دوره طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتی دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس موسسه قطب راوندی
  • مدیریت آمورشی موسسه توسعه گوهرشناسی ایران دانشگاه شهید بهشتی 
  • یک مقاله بین المللی

تماس با ما